• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

Interlink Communication

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ รับมอบอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จาก Interlink communication Public Company
20 มกราคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ 5/2 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม