• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ศึกษาดูงาน ยูนิตี้ อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

โครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิตี้ อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559