• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

Open Cabling Systems for The Future

อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะเพิ่มเติมเพื่อก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสื่อสาร "Open Cabling Systems for The Future"
8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม