• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ชี้แจงกติกาและค่ายอบรมฯ สิ่งประดิษฐ์มัธยมศึกษา

กิจกรรมชี้แจงกติกาและค่ายอบรมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขัน โครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5
16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม