• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

Bye'nior # 2558

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปัจฉิมสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
ในวันที่ 24 เมษายน 2559 ณ ห้อง ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตร จันทรเกษม