• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

Pneumatic 2559

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ
วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม