• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559

พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
21 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตร จันทรเกษม