• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

CRU Robot #7 Conference

กิจกรรมชี้แจงกติกาการแข่งขันซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7
2 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ก4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม