• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ค่ายพัฒนาองค์ความรู้ CRU ROBOT #7

กิจกรรมค่ายพัฒนาองค์ความรู้และชี้แจงกติกาการแข่งขันซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7
2 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ก4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม