แบบฟอร์มงานวิจัย

แบบฟอร์มงานวิจัยสำหรับนักศึกษาและกรรมการควบคุมการสอบ

ปริญญานิพนธ์

การส่งผลงานวิจัย

นักศึกษาที่สอบผ่านและอนุมัติให้จัดทำเล่มปริญญานิพนธ์ ต้องดำเนินการส่งเอกสารและงานดังต่อไปนี้

1. งานวิจัยที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบงานวิจัย

2. เล่มปริญญานิพนธ์ จำนวน 2 เล่ม ที่จัดทำรูปแบบต่าง ๆ ถูกต้องตามรูปแบบของสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้กรรมการสอบวิจัย และ อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามให้เรียบร้อย

3. แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 2 แผ่น โดยปกนอกและปกในมีรายละเอียดดังตัวอย่าง

4. เรื่องย่องานวิจัยจำนวน 2 ชุด

5. งานข้อที่ 1 นำส่งอาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนเอกสาร 2 ,3 และ 4 ส่งอาจารย์ประจำวิชา

ปกซีดี

ตัวอย่างปกในแผ่นซีดี

ปกนอกซีดี

ตัวอย่างปกนอกแผ่นซีดี