• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
แบบฟอร์มงานวิจัย
นักศึกษา
กรรมการควบคุมการสอบ
การเสนอหัวข้องานวิจัย
a แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัย
a
 
นักศึกษาที่ขอรับทุน
การนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย
การขอขึ้นสอบงานวิจัย
 
การจัดทำเอกสารงานวิจัย (เล่มงานวิจัย)
a ตัวอย่างการพิมพ์
     - ฉบับปรับปรุง 2558 [ไฟล์ PDF] [ไฟล์ MS Word]

 
  หุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรม
โดย ณัฐพงษ์ เพชรมาศศรี, จักรกฤษณ์ ถวิล, สุขไพศาล นวลเขียว, ภาสวุฒิ ชัยประสิทธิ์
  บอร์ดประชาสัมพันธ์ฉลาดควบคุมผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย วัชรพงศ์ ดีกุดตุ้ม, พีรยุทธ ขันตี, วรพรต บุญญะรัง
  เครื่องตัดแผ่นวงจรพิมพ์อัตโนมัติ
โดย ณัฐวุฒิ ชุ่มชื่น, ปฏิมากร นวลใส, ชนินทร์ ชูรัตน์
  ตู้ฟักไข่อัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
โดย วรวุฒิ วรดี, พรชัย ชายแก้ว
  เครื่องควบคุมกระบวนการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยวงจรตั้งเวลา
โดย วิรัช เสริฐศรี, ธวัชชัย ชลอพงษ์, เดชา แดงอ่อน
  เครื่องควบคุมความชื้นสัมพัทธ์อัตโนมัติ
โดย ชัพวิชญ์ ยินเสน, ปัญญาภรณ์ ตาดชื่น, อำพล รุ่งโรจน์
  หุ่นยนต์สำรวจ
โดย วนัส สันทะวงค์, ชัยเรศ พันพิลา, พีระนัทร ออมแก้ว
 
  ชุดควบคุมการให้แสงสว่างและน้ำสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในอาคารที่ร่มใช้พลังงานแสงอาทิตย์
โดย ธนพงษ์พันธ์ ชูพงศ์, อับดลราเสบ ยะโกบ, ชัยณรงค์ คล้ำสุข
  การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเข้าแข่งขันโครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์อุตสาหกรรม ปี 2556
โดย อานนท์ ภักดีนันท์, นทีพัฒน์ อัครธนาอภินันท์, จรูญรัตน์ มาตย์ชรา, วันเพ็ญ หอมประสิทธิ์
  การพัฒนาระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า
โดย อนุพงศ์ พงษ์สุวรรณ, พิทักษ์ ศรีประทุม, อัครวัฒน์ อภิโสภณภิรมย์
  เครื่องวัดความพึงพอใจ
โดย ยุทธการ อินทรธรรมา, วนิดา เพ็ชร์รัตน์, กนกวรรณ รักหะบุตร
  เครื่องทำน้ำเย็นประหยัดพลังงาน
โดย สุขมนัส ขันแก้ว, ฤทธิพงษ์ ดวงจิต
  แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงปรับค่าได้ 0-30 โวลต์ แบบดิจิตอลคอนโทรล
โดย สมัย คนนาครู, สยามมินทร์ บุญสมร, อุดมศักดิ์ มาตราช
  การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
โดย ภาวิณี บุญวิเชียร
  เครื่องไล่สุนัขด้วยคลื่นความถี่ย่านอัลตร้าโซนิค
โดย ณัฐพล ถนอมกลิ่น, ณัฐพล ภู่พีรพงษ์, สิทธา ทิมประเทือง
  การพัฒนาชุดแยกก๊าซไฮโดรเจนสำหรับรถจักรยานยนต์
โดย กษิดิศ คณฑา, พงศธร จันทสุวรรณ, เอกชัย โกวาปี
 
 
  ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผ่านการสื่อสารเครือข่ายไร้สายในพื้นที่ที่กำหนด
โดย นิธิกร เดอลอชท์, พรพงษ์ พลวิเศษ, วิเศษศักดิ์ แซ่ลี้
  ชุดตรวจวัดค่าอุณหภูมิด้วยข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
โดย วิวุฒิ บุตรแสน, ณัฐพงศ์ สีหบุตร
  เครื่องส่งลูกปิงปอง
โดย เนรมิตร อัชฌาอภินันท์, วุฒิไกร ผิวนวล
  กล้องวงจรปิดไร้สายควบคุมแกน X และแกน Y ย่านความถี่ UHF
โดย วุฒิไกร ปิยะราช, สุจินต์ นัดดา, ชัชวาล ตันยะสิทธิ์
  ระบบเตือนภัยภายในบ้านผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
โดย ธนภัทร ฟักทอง, ประสิทธิ์ แก้วมณี, พงศ์พิสุทธิ์ ศรีทอง
  สายอากาศรับสัญญาณดาวเทียมความถี่เคยูแบนด์แบบเฮลิกซ์
โดย จีรศักดิ์ ไชยจางวาง, ชีวิน พุ่มเพชร์, นิพิฎฐ์ นาขวา
  ชุดสาธิตการตรวจสอบปริมาณน้ำทางภูมิศาสตร์
โดย ฐนพงษ์ สีน้ำคำ, กันดิศ กัณทะวงค์
  การพัฒนาเครื่องควบคุมตำแหน่งจานรับสัญญาณดาวเทียมอัตโนมัติ
โดย ณัฐพล ดีเนียม, ฐิติศักดิ์ ศรีจันลา, พรทิวา ภูกองเพชร
  เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 1800 - 1900 MHz
โดย ราเมศร์ บุญพึ่ง, เกรียงไกร ไต้สว่าง, มานัส ทับแสนทบ
  คีย์บอร์ดและส่วนแสดงผลด้วยรหัสอักษรเบรลล์
โดย วัฒนา วิชา, บัญชา ทองขาว, ยศพัฒน์ เกริกกิตติวิทย์
  ชุดสาธิตเครื่องกัดชิ้นงาน
โดย สิปปวัฒก์ ปัทมะเสวี, สรุศักดิ์ มิตรประถัมภ์, บุญสืบ จินันทุยา
  การพัฒนาชุดผลิตกระแสไฟฟ้าจากดิน
โดย ภราดร อิบรอฮีม, ธีรภัทร สุขประเสริฐ
  หุ่นยนต์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์
โดย ปวีณา บุญสนอง, คงกฤต รัศมีจันทร์, จิรายุ แซ่เฮ้ง
 
 
  การพัฒนารถเข็นระบบไฟฟ้าสำหรับผู้พิการขาควบคุมแบบไร้สาย
โดย กิตติศักดิ์ จิรบุญภิญโญ, ปรัชญา ทัพเมือง
  ชุดสาธิตกระบวนการบรรจุอาหารเม็ดใส่กระป๋อง
โดย ขจรเพชร เลือดนักรบ, พลากร อนุวารีพงษ์, สุรพงษ์ น้อยสอาด
  ชุดระบบเตือนภัยทางข้ามทางรถไฟ
โดย บริพัตร แซมทอง, ดิศรณ์ มุทธเมธา, วิทยา เสาโมก, พลวัฒน์ วรคำ
  การพัฒนาชุดขับมอเตอร์สำหรับหุ่นยนต์กู้ภัย
โดย จิรพงษ์ เฮ้าปาน, พรชัย อินแก้ว, วันชนะ นวลเขียว, โสรัส ประดับศรี
  หุ่นยนต์กู้วิกฤตรังสีจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
โดย ธีรพงศ์ ดาปาน, เรืองศักดิ์ ทองปาน, ประจักษ์ คำพีระ, วรัญญู ประสมสุข
  การพัฒนารถสามล้อ สำหรับคนพิการประหยัดพลังงาน
โดย ปรันตป์ สีโรย, ศราวุฒิ จันทร์ธานี
  ยานบินบังคับ 4 ใบพัด
โดย ณัฐพงศ์ ยอดคำ, วุฒิพงษ์ ร่าหมาน, ศรัญญู ดวงแก้ว, วิศิษฏ์ ทองประชาญ
  เครื่องเก็บของอัตโนมัติ
โดย นพพล ดีนก
  ชุดแสดงผล 3 มิติ ขนาด 8x8x8
โดย กนก รักบุญประเสริฐ, สุรสิทธิ์ สุขพันธ์, ภูริชญ์ นกแย้ม
  การพัฒนาหุ่นยนต์กู้ภัย
โดย กฤษติณ เศรษฐพูธ์, จาตุรนต์ เอียดแก้ว, เฉลิมพล คุณสิทธิ์, สัมพันธ์ หาดเด็น, อนิพันธุ์ ทองชู
  หุ่นยนต์กู้ระเบิด
โดย สัมฤทธิ์ ยาตุนุเคราะห์ ,วราพงษ์ เทพศิลา, ศักดิ์อรุณ สุทะปา, ลือชัย เอิบอิ่ม, วสุ อุกำแพง
  การพัฒนาชุดควบคุมระบบแปลงรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
โดย สันติ วันหวัง, วัฒนะ พองเสียง, ภูดิท โสภณธรรมภาณ