• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
กำหนดการ รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ บุคลากรทางด้านการศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พื้นฐานการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC" ณ ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตรจันทรเกษม ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 มิถุนายนนี้ ...


กำหนดการ 16 มิถุนายน 2556
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 08.40 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
08.40 - 10.30 น. บรรยาย "โครงสร้างพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC และการเขียนโครงสร้างภาษาซีเบื้องต้นสำหรับการโปรแกรม"
10.30 - 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 - 12.00 น. บรรยาย "เครื่องมือในการจำลองการทำงานของโปรแกรม Proteus เพื่อทดลองการทำงานเบื้องต้น"
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. บรรยาย สาธิตและปฏิบัติ "ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เบอร์ 16F628A และการต่อประยุกต์วงจรอินพุตและเอาท์พุต"
14.30 - 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 - 16.00 น. บรรยาย สาธิตและปฏิบัติ "ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เบอร์ 16F628A และการประยุกต์ใช้งานด้วยโปรแกรมจำลองการทำงาน"
16.00 - 16.30 น. สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ
16.30 น. ประธานกล่าวปิดงานและมอบวุฒิบัตร

การลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,000 บาท

บุคลากรทางการศึกษา ท่านละ 500 บาท

ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ลงทะเบียนฟรี

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ลงทะเบียนฟรีดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งมาที่ โทรสาร 02-513-8052 หรือ อีเมล์ j_vichai@yahoo.com ก่อน 12 มิถุนายน 2556 (รับ 30 ท่านแรก)

* กรณีที่มีผู้สมัครเข้าร่วมน้อยกว่า 10 ท่าน ฝ่ายจัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการฝึกอบรม โดยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่ผู้ที่ชำระแล้วทั้งหมด