• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
กำหนดการ รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ บุคลากรทางด้านการศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พื้นฐานและการนำไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC ไปใช้งาน" ณ ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฏาคม 2557 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 2 กรกฏาคมนี้ ... (รับจำนวนจำกัด)


กำหนดการ 5 กรกฏาคม 2557
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
09.15 - 10.30 น. บรรยาย
"แนะนำโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PICและตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้งาน"
โดย อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. บรรยาย
"แนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ทำการควบคุม"
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. บรรยาย สาธิตและปฏิบัติ
"การใช้งานโปรแกรมจำลองการทำงานสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ "
โดย คุณเพชรณรง ฉายจรุง
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.30 น. บรรยาย สาธิตและปฏิบัติ
"ลงปฏิบัติในการประกอบวงจรและฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมในการแสดงผลแบบต่างๆ ปฏิบัติในการประกอบวงจรและฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมในการรับอินพุตทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล"
16.30 - 17.00 น. สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ
 
กำหนดการ 6 กรกฏาคม 2557
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. บรรยาย สาธิตและปฏิบัติ
"แนะนำการรับอินพุตเป็นสัญญาณอนาล็อกเพื่อทำการประมวลผลสัญญาณขั้นพื้นฐานและลงปฏิบัติในการประกอบวงจร "
โดยคุณเพชรณรง ฉายจรุง
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. บรรยาย
"แนะนำการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมและลงปฏิบัติในการประกอบวงจรและ ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการสื่อสาร"
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. บรรยาย สาธิตและปฏิบัติ
"แนะนำการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมและลงปฏิบัติในการประกอบวงจรและ ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการสื่อสาร"
โดย คุณเพชรณรง ฉายจรุง
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น. บรรยาย สาธิตและปฏิบัติ
"แนะนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการนำไปใช้ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อเป็นแนวทางพัฒนานวัตกรรมจากบริษัทไมโครชิพเทคโนโลยี(ไทยแลนด์)"
โดย อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
16.00 - 16.30 น. สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ ประธานกล่าวปิดงานและมอบวุฒิบัตร
 

การลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,000 บาท

บุคลากรทางการศึกษา ท่านละ 600 บาท

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ลงทะเบียนฟรี

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ลงทะเบียนฟรีดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งมาที่ โทรสาร 02-513-8052 หรือ อีเมล์ j_vichai@yahoo.com ก่อน 2 กรกฏาคม 2557 (รับ 25 ท่านแรก)

* กรณีที่มีผู้สมัครเข้าร่วมน้อยกว่า 10 ท่าน ฝ่ายจัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการฝึกอบรม โดยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่ผู้ที่ชำระแล้วทั้งหมด