• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
 
โครงการอบรม Technology Trend 2014 & IT Salary Survey 2014
หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบัน เทคโนโลยีและรายได้ในการทำงาน ในยุคปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากจนทำให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไปให้ความสำคัญในการศึกษา ดังนั้นทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ๆ ได้เห็นความสำคัญของการที่จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปี 2014 เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ในภาคอุตสาหกรรมทางด้านนี้ให้กับนักศึกษา


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเรียนรู้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน
2. เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป


เป้าหมาย

1. นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นและกำลังจะมีต่อไป
2. บรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


สถานที่ฝึกอบรม

ห้องประชุม ก 4 ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์เกษตร 10 ปี จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


ระยะเวลาการฝึกอบรม

อบรมวันที่ 17 มกราคม 2557 รวมระยะเวลาทั้งหมด 1 วัน

คณะวิทยากร

อาจารย์อดิศร นิลวิสุทธิ์ อาจารสอนพิเศษประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กำหนดการ 17 มกราคม 2557
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
08.45 - 10.00 น. บรรยาย Technology Trend 2014
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.45 น. บรรยาย IT Salary Survey 2014
11.45 - 12.00 น. ร่วมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
12.00 - 12.30 น. ประธานกล่าวปิดงาน

ลงทะเบียนร่วมฟังสัมมนา ฟรี